služby

Poskytujeme špičkové právní služby v oblastech obchodního, občanského a pracovního práva. Vyřešíme i ty nejsložitější právní otázky.

Nekalá, hospodářská soutěž, právo duševního vlastnictví

Naše kancelář poskytuje ty nejodbornější služby v oblasti soutěžního práva – ať už soukromého (nekalá soutěž), tak veřejného (kartelové právo), které patří mezi naše největší specializace.  Řešíme často případy zlehčování konkurence (pravdivými i nepravdivými údaji), klamavou reklamu, klamavé označení zboží nebo služeb, srovnávací reklamu, přetahování zaměstnanců či zákazníků od konkurence, porušení obchodního tajemství či know-how, zaměnitelnost doménových jmen, porušení konkurenčních doložek atd.

Často řešíme pro naše klienty také porušení autorského práva či jiných práv průmyslového vlastnictví (zejména zaměnitelnost ochranných známek), registraci mezinárodních,  evropských i národních ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, porušení práv k patentům apod.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti autorského práva, zejména ochrany autorských děl včetně softwaru. Vyhotovujme smlouvy o vytvoření díla, licenční a franšízové smlouvy.

Zajišťujeme ochranu know-how a obchodního tajemství podnikatelů.

IT právo, doménové spory, telekomunikace

Poskytujeme právní servis v oblasti práva informačních technologií a internetu, včetně problematiky doménových jmen, řešení sporů a především vypracovávání smluv předcházejících sporům.

Provádíme právní poradenství a přípravu dokumentů internetovým obchodníkům a dalším společnostem prodávajícím výrobky či služby spotřebitelům.

Právní služby poskytujeme také telekomunikačním společnostem při jejich jednáních s telekomunikačním úřadem, zajišťujeme smluvní agendu s obchodními dodavateli, odběrateli i spotřebiteli.

Poskytujeme poradenství a přípravu dokumentů subjektům pracujícím s osobními údaji svých zaměstnanců, zákazníků či obchodních partnerů.

Reklamní právo

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti reklamního práva v širokém spektru působení našich klientů. Připravujeme reklamní manuály, analýzy a doporučení konkrétních reklamních kampaní.

Nekalé obchodní praktiky

Právní úprava nekalých obchodních praktik je odlišná od právní úpravy nekalé soutěže, neboť na oblast nekalých obchodních praktik dozírají orgány státní správy, které mají možnost uložit pokuty až do výše 5 milionů Kč, v případě zákazu dvojí kvality zboží až 50 milionů Kč. Naši klienti se tak na nás obrací jak z důvodu prevence, tak po vzniku sporu za účelem zastupování ve správním nebo soudním řízení.

Doplňky stravy, léčiva, potraviny

Naše kancelář poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti označování doplňků stravy, léčiv i potravin, povolených tvrzení na obalech výrobků i v reklamě. Časté jsou spory našich klientů proti sankcím uloženým Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Směnečné právo

Vysokou specializaci máme také v oblasti směnečného práva. Naše klienty dokážeme účinně bránit jak na straně dlužníků, tak věřitelů. Směnečné spory jsou spojeny zpravidla se zajišťovacími směnkami či blankosměnkami a uplatnění kauzálních námitek proti postupu věřitele je velmi omezené a je proto nutné hledat ty nejefektivnější možnosti, jak ve sporu uspět.

Smluvní právo

Pro naše klienty připravujeme kompletní i dílčí smluvní dokumentaci včetně obchodních podmínek dle oblastí jejich podnikání (IT právo, e-shopy, dodavatelé staveb, prodávající apod.) a jejich specifických potřeb. 

Revidujeme smluvní dokumentaci a navrhujeme její změny a také vymáháme pohledávky z nesplněných smluv.

Pracovní právo

Poskytujeme komplexní poradenství ve všech otázkách pracovního práva. Jste-li zaměstnavatel, pomůžeme Vám s nastavením vztahů k Vašim zaměstnancům, statutárním orgánům a zastoupíme Vás v pracovněprávních sporech či správních řízeních před inspektorátem práce. Jste-li zaměstnanec, pomůžeme Vám s revizí Vaší pracovní smlouvy či jiných dokumentů a zastoupíme Vás ve sporu s Vaším zaměstnavatelem.

Obchodní a občanskoprávní spory

Naše klienty zastupujeme v širokém spektru obchodních i občanskoprávních sporů. Nejčastěji se jedná o spory týkající se vymáhání pohledávek vč. smluvních pokut, konkurenčních doložek, rodiněprávních sporů apod.

Exekuční právo a insolvence

Často se stává, že v soudních sporech, ve kterých naši klienti uspějí, protistrana povinnosti uložené soudem (ať už peněžité či nepeněžité) nesplní a je tak nutno přistoupit k vymáhání povinností prostřednictvím exekučního řízení. V této oblasti máme mimořádné výsledky, když jsme jednou z nejúspěšnějších advokátních kanceláří v České republice v oblasti vymáhání nepeněžitých povinností (zejména omluvy, zdržovací či odstraňovací nároky) – protistranám již byly uloženy pokuty dosahující mnoha milionových částek. Naši klienti toto považují za určitou satisfakci pozdního uspokojení povinností protistrany.

Podáváme návrhy na zahájení insolvenčního řízení za dlužníka či za věřitele, přihlašujeme pohledávky věřitelů do insolvence, zastupujeme klienty v incidenčních sporech a chráníme pohledávky věřitelů také formou žalob za nedodržování pravidel insolvenčního řízení.

Nemovitosti, SVJ, bytová družstva

Poskytujeme kompletní servis při koupi či prodeji nemovitostí, od vypracování rezervační smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, přes poskytnutí advokátní úschovy kupní ceny a listin pro katastr nemovitostí, jednání s bankami, podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, vypracování předávacího protokolu.

Dále vypracováváme či revidujeme nájemní smlouvy, provádíme změny nájemních smluv či jejich ukončení.

Poskytujeme služby developerům při vypracovávání kompletní smluvní dokumentace týkající se stavebních projektů a jejich realizace.

Provádíme zakládání a přeměny společenství vlastníků jednotek a družstev, poskytujeme průběžné poradenství při jejich fungování, změnách orgánů, organizace shromáždění a vymáhání pohledávek.

Obchodní společnosti, svěřenské fondy

Poskytujeme právní služby při zakládání, přeměnách a rušení či likvidaci obchodních společností a družstev, při zvyšování a snižování základního kapitálu, převodech obchodních podílů, akcií a členských práv a povinností, uzavírání smluv mezi společníky, mezi statutárními orgány a společnostmi. Realizace převodu či nájmu podniku nebo jeho části.

Připravujeme smlouvy kupní, o dílo, o poskytování služeb, o spolupráci s dodavateli či odběrateli, o dealerském prodeji a další smlouvy nezbytné pro realizaci činností společností.

Zakládání, změny a zajištění fungování svěřenských fondů.

Služby pro soukromé investory

Poskytujeme komplexní služby při správě majetku soukromých investorů, zajišťujeme kompletní smluvní dokumentaci a právní poradenství při investicích.

Jsme připraveni stát se spolehlivým partnerem v oblasti práva i Vám.

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.