přednášky

Nabízíme přednášky pro širokou veřejnost.

Témata

Seminář přináší výklad aktuálních problémů a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze) v oblasti nekalé soutěže.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.

Seminář přináší výklad o hmotněprávní regulaci nekalé soutěže v České republice i EU, ale také o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži včetně procesních specifik doplněný o bohatý přehled příkladů z praxe a judikaturu českých soudů a Soudního dvora EU.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podniky, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.

Seminář přináší kompletní výklad právní úpravy nekalých obchodních praktik obsažené v zákoně o ochraně spotřebitele uplatňovaných vůči spotřebitelům včetně právních prostředků ochrany proti nim. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího správního soudu) a kompletní judikatury Soudního dvora EU (ve vztahu ke směrnici 2005/29 o nekalých obchodních praktikách) včetně vybrané rozhodovací praxe českých dozorových orgánů.

Podrobný výklad bude věnován také první novelizaci směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách a na to navazující novelizaci české právní úpravy nekalých obchodních praktik vč. zákona o potravinách. Hlavní pozornost bude věnovaná prvnímu historickému rozšíření tzv. blacklistu, novinkám v sankcích a zákazu dvojí kvality zboží.

Seminář je určen zejména pro dozorové orgány, advokáty, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele a širokou odbornou (právnickou i neprávnickou) veřejnost.

Seminář přináší podrobný výklad o právní regulaci reklamy v oblasti veřejnoprávní i soukromoprávní doplněný o širokou škálu příkladů právně či eticky závadných (sporných) reklam z praxe (českých i světových) a aktuální judikaturu českých soudů a Soudního dvora EU. Stranou nebudou ponechány ani legislativní změny zkoumané problematiky.

Seminář je určen zejména pro dozorové orgány, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podniky, advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky a širokou odbornou veřejnost.

Seminář se věnuje kompletnímu rozboru druhého nejfrekventovanějšího smluvního typu v České republice, a to smlouvě o dílo. Výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů. Seminář je vysoce prakticky zaměřen – součástí semináře jsou praktické rady pro uzavírání smlouvy o dílo z pohledu objednatele i zhotovitele, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Cílem semináře je poskytnout neprávníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis včetně otázek, které je nutno zvážit v tzv. předsmluvní fázi. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe, praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).

Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k otázkám problematických aspektů uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení nazvaný „Pokročilé praktikum uzavírání smluv“.

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se správným uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor.

Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům (advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům a jiným), tak neprávníkům.

V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům rozhodovací praxi soudů v oblasti uzavírání smluv po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku. Výklad bude učiněn skrz jednotlivé instituty smluvního práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv.

Seminář se věnuje vybraným (stále i nově) problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle (nového) občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to především z pohledu praxe. Součástí semináře bude seznámení posluchačů s publikovanými (zpravidla kontradiktorními) názory (zejména v komentářích) na některé sporné otázky smluvního práva obsažené v odborné literatuře a návrhy na řešení včetně prvních rozhodnutí soudů (k těmto otázkám).

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv.

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně pojaté či zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady a doporučení a aktuální judikaturu českých soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní), soudní nebo prostřednictvím rozhodčího řízení. Seminář je určen jak právníkům (advokátům, podnikovým právníkům i jiným), tak neprávníkům.

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak efektivně a správně (zne)využít směnku (blankosměnku) jako nástroj zajištění (utvrzení) pohledávek a jak se proti tomu bránit (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení). Výklad bude doplněn o rozbor aktuální rozhodovací praxe českých soudů, zejména podstatných náležitostí směnek, námitek v rámci směnečného řízení, převodů směnek, směnečného rukojemství, ale i jiných oblastí směnečného práva.

Seminář je určen všem, kteří v praxi používají či mají zájem používat směnky (blankosměnky) jako zajišťovací (utvrzovací) instituty, případně mají směnku (blankosměnku) podepsat jako směneční dlužníci, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Součástí semináře budou také informace o všech dosavadních novelizacích občanského zákoníku v oblasti závazkového práva a judikatuře soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Máte zájem o seminář na jiné téma? Kontaktujte nás.

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.